image
תחומי פעילות ופרויקטים >> גשרים

גשר השרון, נתניה

עבור החברה הכלכלית נתניה בוצע פרויקט הקמת גשר פלדה עם קירות תומכים, פיתוח, סלילה, חשמל, גינון והשקיה.

פרויקטים נוספים בתחום הגשרים

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות