image
תחומי פעילות ופרויקטים >> בנייה

הקמת מבנה קצינים, חיילים ומטבח, מחנה חצור (בביצוע)

הקמת שני מבני מגורי חיילים, מגורי קצינים ומטבח, לרבות עבודות פיתוח ותשתיות חוץ.

פירוק מטבח קיים והקמת מטבח חדש, עבודות חשמל ותאורה.

פרויקטים נוספים בתחום הבנייה

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות