image
תחומי פעילות ופרויקטים >> כבישים, תשתיות ופיתוח

נתב"ג 2000

עבודות סלילה, גשרים, מערכת כבישים פנימיים, מערכות תת קרקעיות, חשמל וגינון עבור רשות שדות התעופה.

פרויקטים נוספים בתחום הכבישים, תשתיות ופיתוח

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות