image
תחומי פעילות ופרויקטים >> כבישים, תשתיות ופיתוח

פיתוח רחוב לילינבלום

במסגרת הסכם כללי עם אחוזות החוף בע"מ בוצעו עבודות פיתוח, סלילה ושדרוג הרחוב במרכז תל אביב.

פרויקטים נוספים בתחום הכבישים, תשתיות ופיתוח

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות